Què podem fer per a tu

Gestió TIC

El concepte servei va lligat de manera inevitable al beneficiari d’aquest servei. Això per si mateix ja indica que a banda de definir el servei cal determinar també les condicions en què aquest és ofert. En l’àmbit de les tecnologies de la informació i les comunicacions (d’ara endavant TIC) això no sempre ha estat així.

Quan un departament TIC d’una organització ofereix un conjunt de serveis a diferents usuaris i/o clients, ja siguin de la pròpia organització o a tercers —a canvi o no d’una contraprestació econòmica— és imprescindible definir les condicions en què aquests serveis s’ofereixen per garantir la satisfacció del client i per maximitzar l’eficàcia i l’eficiència dels diferents serveis oferts.

Per aconseguir-ho cal establir:

  • uns acords de prestació del servei i uns processos de comunicació entre els prestadors i els beneficiaris de serveis.
  • uns processos interns dins els departaments TIC que permetin acomplir els acords establerts.

A totes aquestes accions i processos se’ls anomena gestió de les TIC.

Hi ha diverses metodologies i codis de bones pràctiques per implantar aquesta gestió de les TIC dins una organització, i h2c, hand in hand consulting, està a la vostra disposició per acompanyar-vos en aquest camí.

h2c també us dóna suport per tal d’obtenir certificats en les normes ISO, relacionades amb la gestió de les TIC que reflecteixin la voluntat i implicació en la recerca de l’excel·lència de la vostra organització.

 
més informació